888

پالت آبرنگ

پالت آبرنگ

پالت رنگ، ابزاری است که به هنرمند توانایی مخلوط کردن رنگ ها و خلق رنگ جدید را می دهد.
888

پالت گواش

پالت گواش

پالت رنگ، ابزاری است که به هنرمند توانایی مخلوط کردن رنگ ها و خلق رنگ جدید را می دهد.
888

پالت رنگ روغن

پالت رنگ روغن

پالت رنگ، ابزاری است که به هنرمند توانایی مخلوط کردن رنگ ها و خلق رنگ جدید را می دهد.