888

مقلاویز

طول مو: 8/3 عرض مو :13/8

مقلاویز

قلم موهای مقلاویز با موهای شیمیایی و دسته پلاستیک تولید می شوند. این محصول در سایز های 12*3 و 14*4 و 15*5 و قلم موی سیمان زنی (14*4) تولید می شوند.
888

مقلاویز

طول مو: 8 عرض مو :12

مقلاویز

قلم موهای مقلاویز با موهای شیمیایی و دسته پلاستیک تولید می شوند. این محصول در سایز های 12*3 و 14*4 و 15*5 و قلم موی سیمان زنی (14*4) تولید می شوند.
888

مقلاویز

طول مو: 8/3 عرض مو :14/8

مقلاویز

قلم موهای مقلاویز با موهای شیمیایی و دسته پلاستیک تولید می شوند. این محصول در سایز های 12*3 و 14*4 و 15*5 و قلم موی سیمان زنی (14*4) تولید می شوند.